İş Dünyası

İnovasyon Nedir? İnovasyon Örnekleri

Dünya ekonomi literatüründe inovasyon, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yeni ürün ve teknolojilerde somutlaşan gerçeğe dönüştürülmesi olarak yorumlanmaktadır. Rönesans ve Reform sonrası Avrupa’da başlayıp dünyaya yayılan tüm bilimlere etki eden aydınlanma düşüncesinin pratiğe dönüşerek zamanla yenilikçi çözümler ve teknolojilerle hayatımıza yansımasıdır diyebiliriz İnovasyon için.

Yenilik (İnovasyon), yeni faydalı özelliklere sahip ürünler şeklinde pazara sunulur. Yenilik, kullanıcı deneyimini niteliksel olarak geliştirir. Elektrikli arabalar, internet bankacılığı, 3D baskı veya e-devlet web sitesi, sorunları daha hızlı, daha verimli ve daha kolay çözen yeniliklere örnektir.

Bu yazımız, günümüzde inovasyon denildiğinde ne akla gelir? İnovasyonun tanımı, dünyadan ve ülkemizden başarılı inovasyon örnekleri şeklinde rehber bilgiler içermektedir.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon; insan yaşamının alanlarını (teknoloji; ürünler; eğitim, yönetim gibi toplumun varlığının örgütsel biçimleri) güncellemek için daha önce kullanılmayan bir fikir olan yeni bilginin geliştirilmesine ve edinilmesine entelektüel bir çözüme yatırımın sonucudur.

İnovasyon, fikirlerin ve icatların pratik kullanımı yoluyla, özelliklerine en uygun ürün ve teknolojilerin yaratılmasına yol açan sosyal, teknik ve ekonomik bir süreçtir.

İnovasyon kavramı, ürünlerde, süreçlerde ve organizasyon stratejisinde (inovasyon) hem radikal hem de kademeli (artımlı) değişiklikleri ifade eder . Yeniliklerin amacının kuruluşun müşterilerinin verimliliğini, ekonomisini, yaşam kalitesini, memnuniyetini artırmak olduğu gerçeğinden hareketle, yenilik kavramı girişimcilik kavramı ile eşitlenebilir

İnovasyon faaliyeti, aşağıdakileri amaçlayan hizmetlerin sağlanmasında etkilidir.

 • Temelde yeni veya yeni tüketici özelliklerine sahip ürünlerin (mallar, işler, hizmetler) üretiminin oluşturulması ve organizasyonu.
 • Üretim, dağıtım ve kullanımının yeni veya mevcut yöntemlerinin (teknolojilerinin) modernizasyonunun yaratılması ve uygulanması.
 • Maliyet tasarrufu sağlayan veya bu tür tasarruflar için koşullar yaratan ürünlerin (mal, iş, hizmet) üretiminde ve satışında yapısal, finansal, ekonomik, personel, bilgi ve diğer yeniliklerin (yeniliklerin) kullanılması.

İnovasyon ile Keşif ve İcat Arasındaki Farklar

Bir fikir, talep edilen bir ürüne dönüştüğünde inovasyona dönüşür. İnovasyon (Yenilik), seçilen alandaki trendlere uygun olmalı ve ekonomik olarak talep edilmeli, izleyiciye eksik olanı sunmalıdır. İnovasyon genellikle icatlar, keşifler karıştırılır, ancak bunlar arasında farklılıklar vardır. İnovasyon, mevcut unsurların temelde yeni kombinasyonlarla birleştirilmesinden gelir. Örneğin, müzik satın alma ve dinleme şeklinizde devrim yaratan iTunes olmadan iPad devrim niteliğinde olmazdı. Yenilik doğada uygulanır ve değer elde etmeyi veya hizmetlerin verimliliğini artırmayı amaçlar.

Keşif ise kendiliğinden yapılabilir ve pratikte her zaman uygulanamaz. Aynı şey icatlar için de geçerli. Bir fikir, yeni olmasına rağmen, izleyiciler arasında popüler hale gelmediyse, bu bir yenilik değildir.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon yönetimi , yenilikçi süreçlerin, yenilikçi faaliyetlerin, bu faaliyette yer alan organizasyonel yapıların ve personelinin yönetim ilkeleri, yöntemleri ve biçimleridir.

Yenilikçi faaliyet (Ar-Ge ve sonuçlarının üretimde uygulanması), herhangi bir organizasyonun ana faaliyet alanlarından biridir. Ar-Ge alanı doğrudan pazarlama ile ilgilidir ve bu bağlantı iki yönlüdür. Ar-Ge departmanları, faaliyetlerini pazar ihtiyaçları ve koşullarının pazar araştırmasına dayandırmalı ve bu nedenle pazarlama hizmetlerinin talimatlarına göre çalışmalıdır.

Öte yandan, bilimsel ve teknik süreçteki eğilimlerin izlenmesi, yeni ürünlerin tahmin edilmesi ve fiili olarak geliştirilmesi, Ar-Ge departmanlarının, yeni ürünlerin pazar potansiyelinin uygun bir değerlendirmesini yapmak için pazarlama hizmetleri için hedefler belirlemesini gerektirir.

Ar-Ge’nin görevi, gelecekte kuruluşun üretim faaliyetlerinin temelini oluşturacak yeni ürünler (veya hizmetler) yaratmaktır. Ar-Ge yapılırken endüstri kültürü, gelenekler, organizasyon, altyapı, teknolojik seviye, insan kaynakları vb. dikkate alınmalıdır. Ancak belki de en önemli durum, Ar-Ge’nin geleceğe dönük bir faaliyet olarak yakından ilişkili olması ve bir firmanın stratejik yönetimini karşılıklı olarak belirlemesidir. Strateji, yalnızca belirli bir ürün veya sürecin geliştirilmesinin bir sonucu olarak gerçeğe dönüşür. Ar-Ge maliyetleri, bir organizasyonun geleceğine yapılan yatırımlardır, ancak aynı zamanda yüksek belirsizlik ve risk ile ilişkilidir.

Yukarıdakilerin tümü, çoğu durumda Ar-Ge yönetiminin (tahmin, planlama, proje değerlendirme, organizasyon ve entegre yönetim, Ar-Ge’nin ilerlemesini izleme) Ar-Ge’nin fiili yürütülmesinden stratejik olarak daha önemli bir görev olduğu sonucuna varmamızı sağlar. bu yöndeki belirli adımlara odaklanmaktansa doğru hareket yönünü belirlemek önemlidir).

Bu nedenle, Ar-Ge ve yönetimi (inovasyon yönetimi), genel yönetim, pazarlama, üretim yönetimi, lojistik, stratejik yönetim, işletmenin finansal yönetimi teori ve pratiği ile yakından ilişkilidir.

Uzmanlar , inovasyon yönetiminin işlevlerini şu şekilde tanımlamaktadır;

 1. pazarın durumuna ve dış ortamdaki değişikliklere bağlı olarak yenilikçi hedef ve programların sürekli ayarlanması;
 2. organizasyonun yenilikçi faaliyetlerinin planlanan nihai sonucuna ulaşmaya odaklanmak;
 3. yönetim kararları alınırken çok değişkenli hesaplamalar için modern bir bilgi tabanının kullanılması;
 4. stratejik yönetim ve planlama fonksiyonlarındaki değişiklikler (şimdiden geleceğe);
 5. kuruluşun yenilikçi faaliyetinin tüm ana değişim ve iyileştirme faktörlerinin kullanılması;
 6. organizasyonun tüm bilimsel, teknik ve üretim potansiyelinin yönetimine katılım;
 7. değişikliklerin öngörülmesine ve esnek kararların benimsenmesine dayalı yönetimin uygulanması;
 8. organizasyonun çalışmalarının her bölümünde yenilik sürecini sağlamak;
 9. Her yönetim kararının derin bir ekonomik analizini yapmak.

Yenilikçi yöneticiler, bir dizi yönetim görevini çözmek zorundadır :

 • organizasyonun gelişiminin stratejik yönetiminin hedeflerini belirlemek;
 • öncelikli görevlerin belirlenmesi, çözümlerinin önceliğinin ve sırasının belirlenmesi;
 • organizasyonda değişim yönetimi;
 • yeni ürün türlerinin geliştirilmesi ve geliştirilmesi için bir önlemler sisteminin hazırlanması;
 • gerekli kaynakların değerlendirilmesi ve bunların sağlanması için kaynakların aranması;
 • yenilik alanındaki görevlerin uygulanması üzerinde sıkı kontrol sağlamak;
 • organizasyonun rekabet gücünün yüksek olduğu bir ortamda rekabet gücünün sağlanması;
 • belirli iş koşullarında maksimum kâr elde etmek;
 • gerekli yeniliklerin önceden hazırlanması;
 • organizasyonun organizasyon yapısını değişen gereksinimlere göre iyileştirmek;
 • her çalışanın ve bir bütün olarak ekibin etkin çalışmasını sağlamak;
 • makul sınırlar içinde risk alma ve aynı zamanda risk durumlarının kuruluşun finansal durumu üzerindeki etkisini en aza indirme yeteneği.

Bir yönetim nesnesi olarak yeniliğin özgüllüğü, yenilikçi bir yöneticinin faaliyetinin özel bir niteliğini varsayar. Genel gereksinimlere (yaratıcılık, analitik beceriler vb.) ek olarak, gerçek bir profesyonel olmalı, üretim ve teknolojik yenilik alanını bilmelidir; yenilikçi bir ürün için piyasanın durumu, yatırım piyasası; yeni ürün türlerinin geliştirilmesi ve geliştirilmesi ve yeni hizmet türlerinin sağlanması için yenilikçi faaliyetlerin organizasyonu; yenilik, üretim ve yatırım faaliyetlerinin finansal ve ekonomik analizi; çalışma ilişkilerinin temelleri ve personelin çalışma motivasyonu; yasal düzenleme ve yenilik için devlet desteği türleri. Yönetimsel kararların hazırlanmasına ve benimsenmesine ve ayrıca geçişin her aşamasında kontrole özel dikkat gösterilmelidir.

İnovasyon genellikle yeni başlayan girişimlerle ilişkilendirilir, ancak birçok büyük  şirket de ayakta kalmak için yenilikçi ürünler ve yaklaşımlar sunuyor. Bu nedenle, şirketin işlerinde ve ürünlerinde yenilik yapılıp yapılmayacağı sorusu önemsizdir. Eski yöntemle çalışanların kaybetme olasılığı daha yüksektir.

Yeniliklerin sınıflandırılması ve örnekleri

Tüm yenilikler, değerlendirildikleri kriterlere bağlı olarak farklılaştırılabilir. En popüler pivot tablo sınıflandırmasına bir göz atalım:

sınıflandırma kriterleriyenilik türleriYeniliklerin özellikleriÖrnekleri
yenilik derecesiradikalyeniden yönlendirme, yani ekonominin, endüstrinin vb. tüm sektörlerini etkileyebilecek temelde yeni gelişmelerin tanıtılması. Bu yenilikler, büyük keşiflere veya buluşlara dayanmaktadır.
 1. buhar motoru → içten yanmalı motor (ICE);
 2. kablolu internet → mobil internet;
 3. kağıt para → kripto para birimleri;
 4. metin yazıcıları → 3D yazıcılar
optimize etme (iyileştirme)Verimliliğini artırmak için tasarlanmış, halihazırda oluşturulmuş teknolojileri ve süreçleri optimize eden gelişmelerin uygulanması
 1. içten yanmalı motorun verimliliğini (verimliliğini) arttırmak ;
 2. 3D yazıcının yeni malzemelere uyarlanması (radikal inovasyonun iyileştirilmesi)
değiştirme (özel)Üretim sürecinin herhangi bir bölümünde, altında yatan ilkeleri değiştirmeden gelişmelerin uygulanması
 1. içten yanmalı motorun çalışması sırasında zararlı maddelerin emisyonunun azaltılması;
 2. mobil internetin hızını artırmak
uygulama nesnesiyönetselyeni üretim yönetimi ve personel yönetimi biçimlerinin tanıtılması
 1. çok yönlü personel motivasyonu ;
 2. şirket çalışanlarının etkinliğini kaydetmek için yeni bir sistemin tanıtılması
teknolojikherhangi bir üretimin temeli olan fikirlerin tanıtılması, hizmetlerin sağlanması
 1. el emeğinin robotik bir teknolojik hatla değiştirilmesi;
 2. plastik kartlar kullanarak parasal işlemler yapmak için ödeme terminallerinin kullanımı
hizmetYeni ürün ve hizmetler yaratmayı amaçlayan yenilikler
 1. yazılımla donatılmış ev aletleri;
 2. Mobil banka kullanımı için internet hizmetleri (bankaya gitmeden bankacılık işlemleri gerçekleştirme)
pazarlamamal (hizmet) satışında yeni strateji ve biçimlerin uygulanması
 1. ürün tasarımında önemli değişiklik;
 2. talebe bağlı olarak malların fiyatının ayarlanması
uygulama ölçeğisektörler arasıfarklı endüstriler arasındaki etkileşim düzeyinde yeni gelişmelerin tanıtılmasıelektronik belge yönetimi (gelişmiş dijital imza dahil)
endüstri içiAynı sektördeki farklı şirketler tarafından üretim süreçlerinde yeniliklerin uygulanmasıherhangi bir ürünün üretimi için geliştirilmiş veya yeni teknolojik hat
yerelyeniliklerin tek bir işletmede uygulanmasıbelirli bir şirket için uyarlanmış yazılımların oluşturulması
nedenlerirekabet gücümodernizasyon için acilen ihtiyaç duyulmasırakipler tarafından kullanılan herhangi bir yenilik
stratejikgelecekte rekabet avantajına duyulan ihtiyaç tarafından belirlenirAskeri endüstrisinin geliştirilmesi ve modernizasyonu

İnovasyon Süreçleri

Her yenilikçi projenin bir başlangıç ​​(yatırım öncesi) aşaması, bir proje uygulama aşaması ve bir proje tamamlama aşamasından (yatırım aşaması) oluşan bir yaşam döngüsü vardır.

Bir yenilik veya yenilikçi bir başlangıç ​​yaratma süreci üç aşamaya ayrılır:

 • Yatırım öncesi aşama – pazar analizi, teknik şartnamelerin hazırlanması ve uygulanması, bir iş planının hazırlanması, prototiplerin geliştirilmesi ve test edilmesi.
 • Proje uygulama aşaması – pazara giriş.
 • Proje üzerindeki çalışmaların tamamlanma aşaması , piyasaya girdikten hemen sonra başlar. Genellikle bu aşama, şirketin hisselerini kısmen veya tamamen stratejik yatırımcılara satarak risk sermayesi projesinden çıkıştan oluşur.

Yenilikçi projeler, yaşam döngüsünün tüm aşamalarında yüksek belirsizlikle ilişkilendirilir. Üretimde test etme ve uygulama aşamasını başarıyla geçen yenilikler pazar tarafından kabul görmeyebilir ve üretimi durdurulmalıdır. Daha umut verici bir gelişme ortaya çıkarsa, bir proje herhangi bir aşamada terk edilebilir.

İnovasyon Türleri

En yaygın sınıflandırmaya göre, tüm yenilikler dört türe ayrılır:

 • Ürün İnovasyonu : Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş özelliklere veya kullanım yöntemine sahip bir ürün veya hizmetin tanıtımı. Gelişmiş ürün özellikleri, yazılım veya kullanıcı dostu olma gibi nitelikler ürün inovasyonunun özünü oluşturur. Ürün İnovasyonu örneği olarak, sanal gerçeklik endüstrisi alanında, 360 derece film çekmek için geliştirilen gözlük örneğini verebiliriz.

orbi gözlük inovasyon

 • Süreç inovasyonu : bir ürünün üretilme veya teslim edilme biçiminde önemli bir gelişmedir. İnşaattaki lazer makinesi ve 3D modelleme teknolojisi, süreç inovasyonunun örnekleridir.
 • Organizasyonel inovasyon : iş süreçlerini iyileştirmek, yeni İK uygulamaları veya şirketlerin dış iletişim yöntemlerini tanıtmakla ilgilidir.
 • Pazarlama inovasyonu : ürün tasarımı, pazarlama, fiyatlandırma, izleyicileri genişletme ve satış gelirini artırma ile ilgilidir.

İnovasyon Örnekleri

Yeniliklerin geliştirilmesi, doğrudan devletin ve araştırma çalışmalarının desteğine, genç bilim adamları ve yenilikçiler için özel eğitim programlarının oluşturulmasına ve yenilikçi teknolojiler geliştirebilecekleri alanlara bağlıdır.

İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık ve Singapur gibi en yenilikçi ekonomilere sahip ülkeler, yerel üniversitelerde araştırma projeleri ve eğitim harcamaları açısından da liderdir.

İnovasyon Örnekleri: Suudi Arabistan, 200 nükleer reaktör kapasiteli gezegendeki en büyük güneş enerjisi santralleri ağını kurmaya karar verdi. Bu yenilikçi proje, 2030 yılına kadar devleti petrol bağımlılığından kurtarmayı hedefliyor.

Lojistik taşımacılık şirketlerinde kullanılan bir yeniliğe bir örnek: Kargo taşımacılığı yapan araçların hareketini izlemek için GPS sensörlerinin kullanılması. Okul öncesi eğitimde bir örnek: Çocuklarda duygusal stresi azaltmak ve psikolojik sorunları çözmek için renk terapisi tekniklerinin kullanımı, masal terapisi.

Uygun bir inovasyon ortamı, genç profesyoneller için özel çalışma alanlarının yaratılmasını gerektirir. Bu tür alanlara,  teknoloji merkezleri, iş kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri denir ve içlerinde profesyonel topluluklar ile yeni kurulan topluluklar oluşturulup geliştirilirse yenilik merkezleri haline gelir.  Böylece, üniversite öğrencileri için pratik yapabilecekleri araştırma üssü haline gelirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu